Regulamin Imprezy

 1. Warszawski Festiwal Popkulturowy Hellcon VI, zwany dalej Festiwalem, odbywa się w dniach 10 – 11 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół nr 55 im. S. Maczka mieszczącym się przy ul. Gwiaździstej 35 w Warszawie.
 2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Entuzjastów Japońskiej Kultury Popularnej “Animatsuri” z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000332054, zwane dalej Stowarzyszeniem lub Organizatorem.
 3. Festiwal jest wydarzeniem społecznym, czyli imprezą zwykłą odbywającą się na terenie prywatnym i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 . (Dz.U. Nr 62, poz. 504.). Wpłacane składki akredytacyjne traktowane są jako darowizna wspierająca Stowarzyszenie w pokryciu kosztów organizacji imprezy. Organizatorzy pracują społecznie.
 4. Festiwal ma charakter imprezy zamkniętej, w której udział mogą wziąć jedynie osoby będące członkami Stowarzyszenia, sympatycy Stowarzyszenia lub osoby zaproszone przez tę organizację.
 5. Każda osoba, nie będąca członkiem Stowarzyszenia, chcąca wziąć udział w imprezie musi uiścić składkę akredytacyjną o określonej wysokości. Po jej uiszczeniu wspomniana osoba, zwana dalej Uczestnikiem, staje się członkiem wspierającym Stowarzyszenia na czas trwania Festiwalu. Ten punkt nie dotyczy wolontariuszy i osób zaproszonych przez Organizację.
 6. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w imprezie jest identyfikator, który każdy Uczestnik musi nosić w widocznym miejscu, oraz kolorowa opaska na nadgarstku, które należy pokazywać na każde wezwanie Organizatorów i Ochrony.
 7. Wydanie duplikatu zgubionej opaski lub identyfikatora wiąże się z karą umowną będącą dodatkową opłatą. W przypadku opaski wynosi ona 50zł, natomiast w przypadku identyfikatora 10zł. Opaski noszące ślady zerwania (np. poprzez związanie dwóch końców) są nieważne i podlegają wymianie na duplikat z zachowaniem wyżej wymienionej kary umownej.
 8. Identyfikatory jednodniowe uprawniają do przebywania na festiwalu w dniu ich nabycia do godziny 23:00 w w sobotę 10 grudnia 2016 oraz do godziny 14:00 w niedzielę 11 grudnia 2016 roku.
 9. Każda osoba, która przybędzie na festiwal, zobowiązana jest wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia lub okazaniem obsłudze akredytacji kodu QR z systemu Fouton, który upoważnia do odbioru przysługującej mu wejściówki. Ponadto osoby niepełnoletnie są zobowiązane przynieść i oddać w ręce akredytacji poprawnie wypełnioną, przez rodzica bądź prawnego opiekuna, Kartę Konwentowicza.
 10. Dane podane przy rezerwacji miejsca i przy odbiorze identyfikatorów, służą tylko i wyłącznie do ewidencji i zapewnienia bezpieczeństwa na festiwalu i są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Po Festiwalu wszystkie dane wrażliwe są niszczone.
 11. Terenem Festiwalu jest budynek Zespołu Szkół nr 55 im. S. Maczka mieszczący się przy ul. Gwiaździstej 35 w Warszawie oraz przylegający do niego ogrodzony teren, w tym boisko, dziedziniec, itp. Uczestnikom na terenie Festiwalu wolno przebywać od godziny 11:00 w sobotę 10 grudnia 2016 roku do godziny 14:00 w niedzielę 11 grudnia 2016 roku. Są od tego punktu odstępstwa opisane w punkcie 8. regulaminu.
 12. Na teren Festiwalu nie wolno wnosić żadnych zwierząt. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.
 13. Na teren Festiwalu i Noclegu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników – w tym broni białej, broni “bezpiecznej”, palnej i ASG; punkt ten nie dotyczy pokazów, LARP-ów, Cosplayu oraz innych atrakcji wymagających ww. przedmiotów. Każdy taki przedmiot wymaga zgłoszenia Ochronie; użycie ww. przedmiotów bez zgody i nadzoru Organizatorów lub osób prowadzących atrakcję z ich wykorzystaniem lub w miejscu do tego nieprzeznaczonym może zostać ukarane nawet dyscyplinarnym usunięciem uczestnika z terenu Festiwalu.
 14. Ochrona i Organizatorzy będą przyjmować w depozyt przedmioty wymienione w punkcie 13.; mają oni prawo do niewpuszczenia lub usunięcia z terenu imprezy osób niezgadzających się dobrowolnie na przechowywanie tych przedmiotów.
 15. Na terenie Festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków psychotropowych i odurzających – w przypadku odnalezienia u uczestnika ww. środków, nastąpi ich natychmiastowa konfiskata, a w razie sprawiania problemów ze strony uczestnika, dyscyplinarne usunięcie go z terenu Festiwalu. W skrajnych przypadkach może zostać wezwana Policja.
 16. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i tzw. e-papierosów (liquidów).
 17. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne Uczestników Festiwalu; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik powinien wykupić samodzielnie przed rozpoczęciem Festiwalu. Organizatorzy nie biorą również odpowiedzialności w przypadku zajścia w ciąże podczas trwania Festiwalu.
 18. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.
 19. Osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających i pobudzających, a także zachowujące się agresywnie lub wulgarnie będą dyscyplinarnie usuwane z terenu Festiwalu. W skrajnych przypadkach może zostać wezwana Policja.
 20. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez Uczestników Festiwalu – ich sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności z użyciem danych osobowych przedstawionych Stowarzyszeniu. Dotyczy to również nieodpowiedzialnego korzystania z windy i podłączania się do prądu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatorów.
 21. Zakazane jest wieszanie, poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatorów, lub rozdawanie jakichkolwiek materiałów reklamowych, w tym plakatów, ulotek, itp. Każda akcja reklamowa musi być wcześniej skonsultowana z organizatorami. Złamanie tego punktu może być ukarane dyscyplinarnym usunięciem z terenu Festiwalu, a także mogą zostać wyciągnięte konsekwencje finansowe.
 22. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom Obsługi Festiwalu i Ochrony.
 23. W salach przeznaczonych dla Organizatorów mogą przebywać tylko i wyłącznie członkowie Obsługi Festiwalu.
 24. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Organizatorzy, Ochrona i członkowie Obsługi Festiwalu.
 25. W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego.
 26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu festiwalu. Ponadto podstawą do zwrotu części lub całości opłaty akredytacyjnej może być nieodbycie się przynajmniej 10% przewidywanych punktów programu w danym dniu Festiwalu, jeśli Organizator nie będzie w stanie zorganizować w tym czasie atrakcji zastępczych o porównywalnej wartości w zamian za atrakcje, które nie mogły się odbyć.
 27. Wizerunek uczestników uwieczniony na zdjęciach robionych w trakcie imprezy, może zostać wykorzystany w ramach promocji innych imprez Stowarzyszenia.
 28. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać dyscyplinarnie usunięte z terenu Festiwalu.
 29. Każda osoba akredytując się na Festiwal, automatycznie potwierdza znajomość Regulaminu. Regulamin, będzie do wglądu na akredytacji oraz na stanowisku informacji. Ponadto jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu: www.hellcon.animatsuri.pl, a także w biuletynach informacyjnych, które są wręczane uczestnikom przy akredytacji.
 30. Zrezygnowanie z rezerwacji ze zwrotem składki akredytacyjnej jest możliwe do dnia 2 grudnia 2016 r. włącznie.  Po tym terminie zwrot składki akredytacyjnej jest niemożliwy.
 31. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji, wynikających z jego nieprzestrzegania.
 32. W przypadku zdarzenia losowego, takiego jak ogłoszenie żałoby narodowej, poważnej awarii na terenie Festiwalu i Noclegu, a także innych przyczyn, które uniemożliwiają zorganizowanie festiwalu, a za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ma on prawo odwołania imprezy, zmiany daty i/lub miejsca jej odbywania się, bez wcześniejszego uprzedzenia. W takim przypadku posiadaczowi akredytacji przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 33. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Festiwalu, w tym Gości Specjalnych, przedstawicieli Prasy, Wystawców, Ochronę, Twórców Atrakcji, Obsługę Festiwalu oraz Organizatorów.